Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  Všechny kategorie
  Uživatelské menu
  Všechny kategorie

  Obchodní podmínky

  Všeobecné obchodní podmínky pro právnické osoby a podnikatele


  Tyto všeobecné obchodní podmínky pro právnické osoby a podnikatele (dále jen „VOP“) se vztahují na kupní smlouvy (dále jen „KS“) uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, který se nachází na webové adrese www.rematiptop.cz nebo www.B2Brematiptop.cz mezi naší společností

  REMA TIP TOP INCO-CZ spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 202/110, 61900 Brno, Brno-Horní Heršpice, IČ 60733497, DIČ CZ60733497, zapsané u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 17659. Adresa pro doručování: REMA TIP TOP INCO-CZ spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 202/110, 61900 Brno, Brno-Horní Heršpice Kontaktní telefon: 547212666, email: rematiptop@rematiptop.cz jako prodávajícím a právnickou osobou nebo podnikatelem jako kupujícím (nebo také dále pro oba jako „smluvní strany“).

  1.Úvodní ustanovení

  1a. VOP vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání KS prostřednictvím internetového obchodu, případně e-mailem nebo jiným elektronickým způsobem.

  1b.Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí KS. Jiná ustanovení od VOP je možné sjednat pouze individuelně na základě písemné dohody obou smluvních stran. Tyto ustanovení v KS mají přednost před VOP. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se vždy řídí tím zněním VOP za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem pro právnické osoby a podnikatele, Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami a pokyny uvedenými v internetovém obchodu prodávajícího a to zejména při uzavírání obchodu, tedy KS. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Změny a doplňky KS vyžadují písemnou formu za tu se považuje i elektronická forma.

  1c. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny.

  1d.Zasláním potvrzené objednávky z internetového obchodu kupující potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a že s jejich obsahem bez výhrad souhlasí.

  2. Objednávky a uzavírání kupních smluv

  2a.V internetovém obchodu prodávajícího je uveden seznam zboží včetně jeho popisu hlavních vlastností. Prezentace zboží v internetovém obchodě prodávajícího je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření KS ve smyslu paragrafu 1732 odst.2 občanského zákoníku. Pro uzavření KS prostřednictvím internetového obchodu je nutné, aby se kupující předem registroval do objednávkového systému internetového obchodu, aby odeslal odeslal objednávku a aby došlo k přijetí a zpětnému potvrzení této objednávky prodávajícím.

  2b.Kupující je prodávajícímu povinen prokázat, že je právnickou osobou nebo podnikatelem, a to zasláním kopie výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu nebo jiného oprávnění a případně také osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty a to na kontaktní email prodávajícího.

  2c.Registraci do internetového objednávkového systému prodávajícího provádí kupující. Po dokončení registrace a jejím odeslání schvaluje povolení do internetového systému prodávající. Prodávající je oprávněn vyžádat si případně dodatečné údaje o činnosti právního subjektu nebo podnikatele, který o registraci žádá. Prodávající není povinen registraci schválit, přičemž důvody neschválení není povinen sdělovat. V případě schválení registrace je kupujícímu zpřístupněn tzv. uživatelský kanál, jehož prostřednictvím lze zasílat objednávky.

  Přístupové údaje zašle prodávající kupujícímu emailově na uvedenou adresu v registraci. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský kanál kupujícímu i bez udání důvodů, zejména pak v případě, že kupující přestane plnit podmínky pro registraci (např. přestane být právním subjektem nebo podnikatele, neplní dojednané VOP).

  2d.Kupující provádí objednávku prostřednictvím internetového obchodu, která musí obsahovat zejména přesný název zboží, objednávkové číslo, počet kusů zboží, kontaktní údaje kupujícího, adresu pro místo doručení, způsob přepravy a platby.

  2e.Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že je seznámen s platným ceníkem prodávajícího, a že s cenami dle ceníku souhlasí. Prodávající může ceny v ceníku změnit tak, že uveřejní nový ceník nebo aktualizuje ceník stávající.

  2f.Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn si objednávku ověřit v případě pochybností o pravosti, oprávněnosti a správnosti objednávky. Prodávající je oprávněn takovou objednávku odmítnout.

  2g.KS je mezi smluvními stranami uzavřena okamžikem, kdy kupujícímu bylo doručeno přijetí a potvrzení závazné objednávky ze strany prodávajícího.

  3.Dodací podmínky

  3a.Prodávající je povinen dodat objednané zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými dokumenty. Dokumenty jsou poskytovány v českém jazyce nebo v anglickém jazyce, pokud není dohodnuto jinak.

  3b.Prodávající na základě objednávky zboží pro kupujícího zabezpečí druh zvolené přepravy a zvolených služeb. Objednávka zboží je kupujícím hrazena včetně přepravy a služeb. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

  3c.Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci zápisem do přepravního listu. Není-li proveden písemný zápis o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu.

  3d. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je kupující povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do následujícího pracovního dne od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady zboží.

  3e.Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši. Dále má v tomto případě prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny zboží za každý den z prodlení s vrácením zboží.

  4.Platební podmínky

  4a.Kupující má možnost uhradit kupní cenu za zboží prodávajícímu v hotovosti při předání zboží na dobírku.

  4b.Kupující má možnost, uhradit kupní cenu bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury v době splatnosti.

  4c. Kupující má možnost, pokud je prodávajícím povoleno, uhradit kupní cenu bezhotovostně po dodání zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě daňového dokladu-faktury v době její splatnosti. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen dlouhodobým zákazníkům prodávajícího. Podmínky splatnosti faktury jsou mezi smluvními stranami ujednány dlouhodobě a jsou zapracovány do systému platebních podmínek objednávek z internetového obchodu. Prodávající je oprávněn neumožnit platbu za zboží na základě faktury a to především při nedodržování VOP a platební kázně.

  4d.Prodávající zašle kupujícímu daňový doklad – fakturu elektronickou formou. Souhlasem s VOP kupující souhlasí se zasíláním daňového dokladu – faktury elektronickou formou.

  4e.Při platbě v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je cena splatná dle splatnosti uvedené na daňovém dokladu, není –li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné finanční částky na účet prodávajícího.

  4f.Při nedodržení doby splatnosti dle VOP může být kupujícímu účtován úrok z úrpdlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tímto není dotčen.

  4g.V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího.

  4h.Platba zboží je v českých korunách (CZK). Pokud je prodávajícím uvedena platba za zboží v eurech (EUR) kupující uhradí v eurech.

  5.Odstoupení od kupní smlouvy

  5a.Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od KS odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícímu uhrazena a to bezhotovostně na účet kupujícího.

  5b.Prodávající je dále oprávněn odstoupit od KS, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 2týdny nad splatnost daňového dokladu – faktury. Po předchozí dohodě s prodávajícím a zaplacení smluvní pokuty ve výši 30% z ceny zboží může být kupujícímu umožněno odstoupit od KS.

  5c.Kupující je oprávněn odstoupit od KS, je-li kupující v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

  5d.Kupující není oprávněn odstoupit od KS ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

  5e.Odstoupení od KS musí být učiněno písemnou formou. V případě KS sjednaných elektronickou cestou musí být učiněno taktéž elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

  5f.Pokud byl např. ke KS poskytnut dárek, pozbývá odstoupením od KS kteroukoli ze smluvních stran účinnost.

  6.Práva z vadného plnění

  6a.Podmínky z uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem pro právnické osoby a podnikatele prodávajícího.

  7.Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

  7a.Při sjednávání, uzavírání KS a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace a údaje, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejich důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace uchovávat jako důvěrné, neposkytnou je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě, nevyužít k jinému účelu než k plnění smlouvy, nevyužít je jakýmkoli jiným poškozujícím způsobem.

  7b.Dále se kupující zavazuje neposkytovat, bez souhlasu prodávajícího, třetí osobě kopie dokumentů, které mu prodávající poskytne.

  8.Závěrečná ustanovení

  8a.Pokud vzniklý právní vztah, uzavřená KS na základě internetového obchodu, obsahuje zahraniční prvek (objednávka zahraničního právního subjektu), pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

  8b.Smluvní strany sjednávají místní příslušnost Městského soudu v Brně jako soudu prvního stupně k projednání veškerých případných sporů vzniklých z jejich právních poměrů založených takovouto KS.

  8c.V případě, že je některé ustanovení těchto VOP neplatné, neúčinné, nepoužitelné nebo se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tímto nejsou dotčena ostatní ustanovení.


  Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.4.2020


  Věnujte prosím také pozornost Zásadám ochrany osobních údajů, které najdete na našich internetových stránkách nebo vám je na vyžádání zašleme e-mailovou poštou.

   

  Přihlášení do newsletteru proběhlo úspěšně.
  Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Košík je prázdný

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později