Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  Všechny kategorie
  Uživatelské menu
  Všechny kategorie

  Ochrana osobních údajů, cookie

  Ochrana osobních údajů, cookie

  www.rematiptop.cz nebo www.b2nrematiptop.cz (dále jen „webové rozhraní“)

  Správce osobních údajů:

  REMA TIP TOP INCO – CZ spol. s r.o., se sídlem Vídeňská 202/110, 619 00 Brno, Brno-Horní Heršpice

  IČ: 60733497

  DIČ: CZ60733497

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17659

  Kontaktní údaje správce osobních údajů:

  Doručovací adresa: REMA TIP TOP INCO – CZ spol. s r.o., Vídeňská 202/110, 619 00 Brno, Brno-Horní Heršpice

  Telefonní číslo: +420 547212666

  Kontaktní e-mail:

  rematiptop@rematiptop.cz

  Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

  Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  1.2. Co jsou osobní údaje?

  Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

  • identifikační údaje
  • , jako např. jméno a příjmení, titul, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu, podoba;

  • kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa;
  • další údaje, jako např. bankovní spojení, informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.
  • 2. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   2.1. Jak získáváme vaše osobní údaje?

   Své osobní údaje nám poskytujete zejména prostřednictvím kontaktních formulářů, při vyplnění objednávky, při zřízení uživatelského účtu, při podání reklamačního formuláře a jiných formulářů. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom prosím.

   Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

   2.2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

   • Osobní údaje zadané při poptávání (zejména prostřednictvím kontaktních formulářů), objednávání zboží či služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.
   • Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu (registrace) můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy a výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.
   • Osobní údaje zadané prostřednictvím reklamačního protokolu zpracováváme na základě vašeho souhlasu za účelem zpracování (zejména posouzení a archivace) reklamace a případného uveřejnění tohoto protokolu na našem webovém rozhraní.
   • Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží a služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.
   • Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 16 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.
   • Pokud nám v průběhu poskytování služby (servisní, obchodní, jiné akce) dáte svolení, můžeme zachytit vaši podobu a projevy formou fotografie a videa a uchovávat je pro naše interní účely a uveřejnit je v rámci naší propagace (zejména zveřejněním na našem webovém rozhraní či v propagačních materiálech).
   • Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který udělujete příslušným nastavením Vašeho internetového prohlížeče). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který udělujete příslušným nastavením Vašeho internetového prohlížeče). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme zejména pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

   Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

   2.3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

   Osobní údaje zadané v rámci poptávání, objednávání zboží či služeb a v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

   Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení a budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní.

   Pokud nám dáte svolení se zachycením vaší podoby a projevů v souladu s předchozím článkem, budou tyto osobní údaje využity po dobu trvání naší podnikatelské činnosti.

    

   3. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

   3.1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

   Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

   Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

   • prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu
   • telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle
   • písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu
   • v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

   Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

   3.2. Právo na přístup k osobním údajům

   Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

   • účel zpracování
   • kategorie zpracovávaných osobních údajů
   • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
   • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny

   Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

   3.3. Právo na opravu osobních údajů

   Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

   3.4. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

   Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

   3.5. Právo na výmaz osobních údajů

   Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

   • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány
   • jste odvolali souhlas se zpracováním
   • jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů
   • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně

   Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

   3.6. Právo na omezení zpracování osobních údajů

   Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

   • popíráte přesnost svých osobních údajů
   • je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů
   • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků
   • vznesete námitku proti zpracování

   Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

   Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

   Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

   3.7. Právo na přenositelnost údajů

   Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

   3.8. Jak můžete svá práva uplatnit?

   Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

   Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

   Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

   4. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   4.1. Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

   Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.

   V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

   Vaše osobní údaje dále zpracovává:

   4.2. Jak osobní údaje zpracováváme?

   Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

   5. COOKIES SOUBORY

   5.1. Co jsou to cookies?

   Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

   Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

   Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

   5.2. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

   Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

   Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

   • cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies. Tyto cookies mohou být dočasné nebo trvalé;

   • cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies; funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů; cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

   5.3. Používané služby pracující s cookies

   Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

   Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz:

   https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs

   Tyto Zásady ochrany osobních údajů, cookies soubory a jsou platné a účinné od 1.4.2020

   Přihlášení do newsletteru proběhlo úspěšně.
   Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Košík je prázdný

   Zobrazit košík

   Zboží bylo přidáno do porovnání

   Prosím čekejte...
   Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později